09 Ağu 2019

Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle’ye, salat ve selam O’nun yüce Nebisi, en güzel örnek Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e, temiz ailesine, ashabına ve bu yolda mücadele eden tüm Müslümanların üzerine olsun.

Kıymetli kardeşlerim! Hiç şüphesiz insanın yaratılış gayesi Allah Azze ve Celle’ye ibadettir. Kulluk hayatın tüm alanlarını kapsamak- tadır. Kâinatta zerreden kürreye hiçbir şeyi gayesiz yaratmayan ve başıboş bırakmayan Allah Azze ve Celle, insanı da boşuna yaratmamış, ona halifelik gibi mühim bir vazife yüklemiştir. Rabbimiz, bu vazifenin inceliklerini, nasıl en güzel şekilde yerine getirileceğinin ipuçlarını da yine insan nev’inden olan Peygamberler ve onlara verdiği kitaplarla açıklamış, insanı hiçbir adımda yalnız ve yardımsız bırakmamıştır. Ayetin ifadesiyle “De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim (kurbanım), hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir”1 dememiz istenmiştir. Meseleye böyle bakıldığında hayatın tümü kulluk dairesi içinde olmaktadır. İnsanın halifelik görevini yerine getirirken Rabbiyle olan irtibatının sağlam olması, İslam üzere olan fıtratını muhafazasıyla ve aynı zamanda ibadetlerini şuurlu bir şekilde yapmasıyla mümkündür.                           

Bu anlamda her bir ibadet (namaz, oruç, hac, zekât gibi) kulluğumuzun bir parçasıdır. Yani Allah’ın yapmamızı istediği ibadetleri yaptığımızda her bir ibadetle bir yönümüz boyanmaktadır. Bu parçaların birleşiminden Allah’ın istediği boya (kulluk modeli) ortaya çıkar, işte o model hem kendisini hem de içinde yaşadığı toplumu değiştirebilir. İnsanlar ve toplumlar fıtratlarında var olan dine, Allah’ın boyasına dönmedikçe ideolojilerin pençesinden kurtulamaz, huzura kavuşamazlar. Rabbimiz, yüce kitabında bundan şöyle bahseder: “Allah’ın boyası! (Sıbğatallah), Allah’tan daha iyi boyası olan kim?”2

Elinizdeki kitapçık, bu ibadetlerden biri olan kurban ibadetinin anlaşılması yani kurbanın öne- mine ve mesajlarına dikkat edil- mesiyle birlikte Allah Azze ve Celle’nin rızasına yakınlık (kurbiyyet) elde edilmesi amacıyla derlendi. Rabbim her bir ibadetimizi kendi katında kabul eylesin, razı olacağı kulluk şuuruna eriştirsin. Kurban Bayramı’nda Allah için kurban kestiğimiz gibi yeri geldiğinde bizi Allah’tan ve O’nun davasından alı- koyacak her şeyle alakamızı kesebilmeyi bizlere nasip etsin. Âmin.

Hazırlayan: Dr. Murat GÜLNAR

Kurban Rehberi İçeriği;

1 Önsöz
3 Kurban Nedir? | Kurbanın Tarifi | Kurbanın Tarihçesi
4 Kurban Kesilmesinin Meşruiyeti ve Delili
5 Kurban Kesmenin Amacı
6 Kurbanın Önemi ve Mesajı
6 Kurban Teslimiyettir
7 Kurban İbrahimî Bir Eylemdir!
8 Kurbana Dair Bazı Meseleler | Kurbanın Keyfiyeti
8 Kurbanın Cinsine Göre Kesilme Yaşı ve Bazı Özellikleri
9 Bir Hayvanın Kurban Edilmesine Engel Olan Durumlar
9 Bir Hayvanın Kurban Edilmesine Engel Olmayan Durumlar
10 Kurban Kesmenin Hükmü | Kurbanın Kesilme Vakti
11 Kurban Nasıl Kesilir?
12 Kurban Eti ve Derisi Nasıl Değerlendirilir? | Teşrik Tekbirleri
13 Kurban Çeşitleri
15 Kurbana Dair Bazı Sorular
15 Ölü Kurbanı Diye Bir Kurban Çeşidi Var Mıdır?
15 Hz. Peygamber Adına Kurban Kesilebilir Mi?
16 Kurban Kesmek Yerine Bedelinin Sadaka Olarak Verilmesi Caiz midir?
17 Yolcunun/Seferî Olanın Kurban Kesmesi Gerekir Mi?
17 Akika, Adak, Udhiyye ve Nafile Kurbanlar İçin Aynı Büyükbaş Hayvana Ortak Olunabilir Mi?
Vekâleten Kurban Kesilmesi

KURBANIN TARİFİ

Kurban kelimesi lügatte; yakınlık, yakınlaşma manalarına gelir. Istılahta
ise; Allah Azze ve Celle’nin rızasını ve yakınlığını kastederek sırf ibadet
(yani kulluk) maksadıyla Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde belirli şartları
taşıyan koyun, keçi, sığır ve deveden herhangi birini usulüne göre kesmek
demektir.


KURBANIN TARİHÇESİ
Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın
oğlu İsmail’i kurban etme kıssası en meşhuru olmakla birlikte aslında
Allah’a kurban/adak sunma hadisesi Hz. Âdem Aleyhisselam’ın iki oğluyla
başlar. Bu durum bize Allah için adak sunmanın/Kurban kesmenin ilk
insanla başladığı bilgisini vermektedir.


“(Ey Habibim!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku.
Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti...”1

Ayrıca şu ayet de kurban kesmenin her ümmette var olduğunu gösteren
bir delildir: “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği
hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye bir ibadet (kurban kesme) yeri yaptık.
İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. İtaat eden o tevazu sahiplerini müjdele!”2
Peygamber Efendimiz tarafından dinî bir vecibe olarak tebliğ edilen
ve Müslümanlarca ifa edilen kurban ibadetinin temelleri ise Hz. İbrahim
Aleyhisselam ile oğlu İsmail arasında vuku bulan hadiseye kadar uzanır.

KURBAN KESMENİN AMACI

Kurban bir ibadettir ve ibadette asıl olan Allah’ın rızasıdır. Tüm ibadetler
için ortak nokta olan niyetin yalnız Allah rızası için olması kurban için de
geçerlidir. Bir kimsenin niyeti sadece et yemek veya çoluk çocuğunun
başkasının eline bakmaması, et yemekten mahrum olmaması ise veya
mahalle baskısı hissederek “kesmezsem insanlar ne der” diye kesiyorsa bu kişinin kurbanı caiz olmaz. Bu husus önemlidir. Hatta büyük baş kesmek
için bir araya gelen ortaklardan birisinin niyeti sadece et yemek olursa
diğerlerinin de kurbanı geçerli olmaz.

Kurbanlar Allah ve Rasulü emrettiği için ve sırf Allah’ın rızasını kazanmak için kesilir. Kurbanın etinden, derisinden istifade edilebilir ancak bunlar maksat değildir. Asıl maksadın ne olduğunu Kur’an bize bildiriyor: “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Ancak sizden O’na yalnız takva ulaşır."

Kurban Rehberi PDF Dosyasını Okumak ve İndirmek İçin Tıklayınız;